HOME/ STATE/ THIRUVANANTHAPURAM/SECULAR FRATERNITY SHOULD STAND AGAINST SANGHPARIWAR SAYS K SUDHAKARAN