HOME/ CITY/ VISAKHAPATNAM/CENTRAL MINISTER SHANTANU THAKUR ON VISHAKA PORT