HOME/ BHARAT/EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT SAME PRINCIPLE THAT MAHADJI SHINDE FOLLOWED SCINDIA