HOME/ STATE/ BAKSHA/PHANI DHAR TALUKDAR CAMPAIGN AT BHABANIPUR