HOME/ CITY/ JAIPUR/RAJASTHAN VIDHANSABHA COOPERATIVE SOCIETIES AMENDMENT BILL 2022 PASSED