HOME/ CITY/ BHILWARA/LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA REACHES BHILWARA TAKES BLESSING OF ACHARYA MAHASHRAMAN