HOME/ CITY/ MANDSAUR/MP MISSION 2023 MANDSAUR VISIT BHIM ARMY FOUNDER AND NATIONAL PRESIDENT OF AZAD SAMAJ PARTY CHANDRASHEKHAR AZAD