HOME/ CITY/ VISAKHAPATNAM/A MAN CREATE NONSENSE IN DR SUDHAKAR HOUSE AT VISHAKA