HOME/
BHARAT/
FILM ACTOR AKSHAY KUMAR OFFERED PRAYERS AT KEDARNATH DHAM