HOME/ STATE/ AMRITSAR/HARYANA GOVERNOR BADRU DATARIA PAID OBEISANCE AT SACHKHAND SRI DARBAR SAHIB