HOME/ CITY/ MUMBAI/DUSSEHRA RALLY SHIV SENA AT SHIVAJI PARK SHIV TIRTHA WE THANK JUDICIARY SAYS VINAYAK RAUT