HOME/ STATE/ THIRUVANANTHAPURAM/ANUPAMA ADOPTION ROW NOVELIST BENYAMIN AGAINST SHIJU KHAN