HOME/ CITY/ THIRUVANANTHAPURAM/KERALA HARTAL 27TH SEPTEMBER BHARAT BANDH