HOME/ BHARAT/SANGH PARIVAR ATTACK AGAINST PATHAN RELEASED THEATERS BELAGAVI KARNATAKA