HOME/ BHARAT/2 HELD WITH 595 KG POPPY STRAW IN JKS SAMBA