HOME/ BHARAT/CJI RAMANA WORSHIPS AT LORD SRI VENKATESWARA SHRINE