HOME/ STATE/ VARANASI/RASHTRIYA HINDU DAL IN VARANASI DEMANDS MAKE PEETHADHISHWAR DHIRENDRA SHASTRI BAGESHWARI DHAM SHANKARACHARYA