HOME/ CITY/ JODHPUR/JODHPUR MURDER MYSTERY MAIN ACCUSED SHANKAR ARRESTED FROM NASIK MAHARASHTRA