HOME/ CITY/ JAIPUR/WE TRIBAL DO NOT CONSIDER THEMSELVES HINDUS SAID GANESH GHOGHARA IN VIDHANSABHA