HOME/ CITY/ JAIPUR/SHARDIYA NAVRATRI 2021 DEVI SIDDHIDATRI WORSHIPPED ON NINTH DAY