HOME/ BHARAT/JODHPUR SWEEPER ASHA KANDARA CRACKS RAS EXAM