HOME/ CITY/ GANDHINAGAR/AMIT SHAH GUJARAT VISIT LAY FOUNDATION STONE FOR HOSPITAL AT KALOL GANDHINAGAR