HOME/ BHARAT/ BHARAT NEWS/DEVIKA ROTAWAN SHARES HER STORY OF 26 SLASH 11