HOME/ VIDEOS/ STATE/GOROKHIYA SOBAH CELEBRATION IN JOKAI GOROKHIYA THAN ETV BHARAT ASSAM