HOME/ STATE/ BAKSHA/CLOSING CEREMONY OF BASKA SHANKARDEVA SANGHA CONFERENCE AT MURKUCHIYAPARA