HOME/ BHARAT/JAISHANKAR MEETS SULLIVAN AT WHITE HOUSE